ළදරු නම්

ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාට නමක් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් එකක් අනුගමනය කළ හැකිය

පළමු වන ක්‍රමය

ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ්, හෝ සම්පත් විශ්ව මගින් ගෙවීමෙන් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට නම් ලබා ගන්න.

දෙ වන ක්‍රමය

බැංකුවට මුදල් ගෙවීම මගින් ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට හෝ ෆැක්ස් අංකයට හෝ නම් ගෙන්වා ගැනීම.

පළමු වන පියවර

රුපියල් 1500 / = ක් බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කරන්න.

(ඔබට මාර්ගගත(Online) බැංකු සේවාවෙන් හෝ මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍ර හරහා හෝ ගෙවීම් කළ හැකි ය.)
කොමර්ෂල් බැංකුව (ගල්කිස්ස ශාඛාව/Mount Lavinia)
ගිණුම් අංකය – 8100008270
ගිණුම් හිමියා – S.S.Ashubodha
නැති නම්
ලංකා බැංකුව (දෙහිවල ශාඛාව)
ගිණුම් අංකය – 2005053
ගිණුම් හිමියා – S.S.Ashubodha

දෙ වන පියවර

බැංකු ලදු පත සමඟ ඔබේ දරුවාගේ පහත විස්තර ෆැක්ස් මගින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ එවන්න. අප ගේ වැඩ කරන පැය 2ත් 12ත් අතර කාලය තුල ඔබේ දරුවාට අදාළ නම් ලැබෙනු ඇත.

උපන් දිනය, වේලාව, ස්ථානය, දුව ද පුතා ද යන වග, දෙමවුපියන්ගේ නම්, කලින් දරුවෝ ඇති නම් ඔවුන්ගේ නම්,දුරකථන අංක,
ඔබේ ෆැක්ස් අංකය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය.

විද්‍යුත් තැපෑල – [email protected]
ෆැක්ස් අංක – 011 2726430, 011 2725979
දුරකතන අංක – 011 2724092, 011 4208059

තෙ වන ක්‍රමය

අප ගේ කාර්යාලය ට පැමිණීමෙන්
අප ගේ ලිපිනය,
අංක 140/40, කලාපුර, ටෙම්ප්ලර් පාර, ගල්කිස්ස.
ඔබට අප වෙත පැමිණ කාර්යාලීය වේලාවන්හි නම් ලබා ගත හැකි ය.
(ඉරිදා සහ පොහෝ දින හැර උදේ 8.00 සිට සවස 5.00 තෙක්)

දැන්වීම – වත්මන් කොවිඩ් 19 තත්වය හේතුවෙන් අප ගේ සේවාවන් මාර්ගගත(Online)  ක්‍රමයට ලබාගැනීම වඩා මැනැවි

ඔබේ අලුත උපන් බිලිඳාට අප ගෙන් නම් ගෙන්වා ගැනීමට ඔබට පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් එකක් අනුගමනය කළ හැකි ය

පළමු වන ක්‍රමය

ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ්, හෝ සම්පත් විශ්ව මඟින් ගෙවීමෙන් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට නම් ලබා ගන්න.

දෙ වන ක්‍රමය

බැංකුවට මුදල් ගෙවීම මඟින් ඔබ ගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට හෝ ෆැක්ස් අංකයට හෝ නම් ගෙන්වා ගැනීම.

පළමු වන පියවර

රුපියල් 1500/= ක් බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කරන්න.

(ඔබට මාර්ගගත (online) බැංකු සේවාවෙන් හෝ මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍ර හරහා හෝ ගෙවීම් කළ හැකි ය.)
කොමර්ෂල් බැංකුව  (ගල්කිස්ස ශාඛාව/Mount Lavinia)
ගිණුම් අංකය  – 8100008270
ගිණුම් හිමියා – S.S.Ashubodha
නැතිනම්
ලංකා බැංකුව (දෙහිවල ශාඛාව)
ගිණුම් අංකය – 2005053
ගිණුම් හිමියා – S.S.Ashubodha

දෙ වන පියවර

බැංකු ලදු පත සමඟ ඔබේ දරුවා ගේ පහත විස්තර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ ෆැක්ස් මඟින් හෝ එවන්න. අප ගේ වැඩ කරන පැය 2ත් 12ත් අතර කාලය තුළ ඔබේ දරුවාට අදාළ නම් ලැබෙනු ඇත.

දරුවා ගේ උපන් දිනය, වේලාව, ස්ථානය, දුව ද පුතා ද යන වග, දෙමවුපියන් ගේ නම්, කලින් දරුවෝ ඇත් නම් ඔවුන් ගේ නම්, දුරකතන අංක, ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හෝ ෆැක්ස් අංකය.

විද්‍යුත් තැපෑල – [email protected]
ෆැක්ස් අංක – 011 2726430, 011 2725979
දුරකතන අංක – 011 2724092, 011 4208059

තෙ වන ක්‍රමය

අප ගේ කාර්යාලයයට පැමිණීමෙන්
අප ගේ ලිපිනය,
අංක 140/40, කලාපුර, ටෙම්ප්ලර් පාර, ගල්කිස්ස.
ඔබට කාර්යාලයීය වේලාවන්හි අප වෙත පැමිණ නම් ලබා ගත හැකි ය.
(ඉරිදා සහ පොහෝ දින හැර උදේ 8.00 සිට සවස 5.00 තෙක්)