ව්‍යාපාර සහ වෙනත් නම්

ඔබගේ ව්‍යාපාරයට, ආයතනයට, සංවිධානයට සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට ගැලපෙන නම් අපි නිර්මාණය කරමු.

 

ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන ලද නම් වල යෝග්‍යතාවය හෝ ඔබ දැනට භාවිතා කරන නම් ද අපි පරීක්ෂා කරමු.

ව්‍යාපාර ව්‍යාපාරයේ / ආයතනයේ / සංවිධානයේ හිමිකරුගේ / අයිතිකරුවන්ගේ නම් (නම හෝ නම් නිතර භාවිතා වේ)
ව්‍යාපාරයේ / ආයතනයේ / සංවිධානයේ ස්වභාවය
ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානය
නම් ලැබීමට ඔබේ දුරකථන අංකය / ෆැක්ස් අංකය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

 

ඔබට බැංකුවට ගෙවීම් කළ හැකි අතර ඉහත සඳහන් තොරතුරු ෆැක්ස් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් බැංකු රිසිට්පත සමඟ එවිය හැකිය.

 

අපේ දුරකථන අංකය – 011 4982053
ෆැක්ස් අංක – 011 2726430, 011 2725979

 

නිර්මානය කල නම් සදහා ගාස්තු – Rs. 5000/=

ඔබ විසින් යෝජනා කරන ලද නම් පරීක්ෂා කිරීම හෝ දැනට ඔබ භාවිතා කිරීම සඳහා ගාස්තු – Rs. 2500/=

 

බැංකු ගිණුම් අංකය – 336200140091668
මහජන බැංකුව, ගල්කිස්ස
ගිණුම් හිමියාගේ නම – S.S. Ashubodha

 

මේ ආකාරයෙන් නම් ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය ඔබගේ ඉල්ලීම කළ දින සිට උපරිම දින 4 කි. එක් ඉල්ලීමක තෝරා ගැනීම සඳහා අපි ඔබට නම් 10 ක් ලබා දෙන්නෙමු.

ඔබ අපව පෞද්ගලිකව මුණගැසී නම් ලබා ගැනීමට කැමති නම්, කරුණාකර දුරකථනයෙන් හමුවීමක් ලබා ගන්න

අපගේ ලිපිනය
අංක 140/40, කලාපුර, පන්සල පාර, ගල්කිස්ස.

 

දැන්වීම – වර්තමාන covid-19 තත්වය රෝග හේතුවෙන් අපගේ කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාදායකයින්ට සේවා සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. ඔබට අපගේ සේවාවන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ ෆැක්ස් මගින් හෝ ලබා ගත හැකිය.