අපව අමතන්න

කාර්යාලය

සමන්ති අහුබුදු

140/40,

කලාපුර,

පන්සල පාර,

ගල්කිස්ස,

ශ්‍රි ලංකාව.

(සටහන – අපට වෙනත් ශාඛා හෝ වෙනත් බලයලත් නියෝජිතයන් නොමැත)